4.5 - 5.25oz White Diamante Chrome Sides, Avg 21' - 0055DWH